Gebruikersovereenkomst Campuslicenties VUB

Aanbod centraal gefinancierde campuslicenties 2019-2020:

 • SPSS
 • MatLab
 • Mathematica
 • LabView – Multisim
 • EndNote
 • NVivo
 • STATA
 • Qualtrics
 • MaxQDA
 • Mcafee
1. Betaling

De VUB financiert de hierboven opgesomde softwarelicenties centraal en stelt deze kostenloos ter beschikking voor studenten en personeel, rechtstreeks verbonden aan de universiteit.

2. Gebruik

Deze software staat louter ter beschikking van zowel personeel als studenten, verbonden aan onze universiteit. Ziekenhuizen en geassocieerde instellingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De software mag uitsluitend worden benut voor onderwijs en onderzoek in dienst van de universiteit. Het gebruik van de software voor commerciƫle doeleinden is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aansprakelijkheid

De VUB handelt louter als centraal financierder & verdeler van deze producten. Op geen enkele manier kan ze aansprakelijk worden gesteld voor schade, geleden door gebruik ervan.

4. Duur

De campuslicenties worden voor de duur van 1 jaar afgesloten met de respectievelijke leveranciers. De VUB behoudt zich het recht voor om elke licentie na afloop van het jaar uit de portfolio te halen.

5. Updates

Updates, wanneer beschikbaar, worden op de respectievelijke websites van de leveranciers ter beschikking gesteld.

6. Verbod op reverse engineering

Het is verboden om de software te decompileren om welke reden dan ook.

7. Distributie

De gebruiker stemt ermee in ervoor te zorgen dat de software niet toegankelijk wordt gemaakt voor andere gebruikers dan studenten en personeel, rechtstreeks verbonden aan de universiteit. Distributie of doorverkoop van de software is niet toegestaan, dit zowel binnen als buiten de universiteit. Louter personeelsleden die instaan voor installatie van software binnen hun dienst of faculteit, mogen meervoudige installaties van de software uitvoeren (vb: multipacks SPSS).

8. Deze gebruiksovereenkomst is supplementair aan de voorwaarden die de respectievelijke leveranciers opleggen bij de ingebruikname/installatie van hun software.

Campus license usage agreement VUB

Centrally financed campus licenses for 2019-2020:

 • SPSS
 • MatLab
 • Mathematica
 • LabView – Multisim
 • EndNote
 • NVivo
 • STATA
 • Qualtrics
 • MaxQDA
 • Mcafee
1. Payment

The VUB finances the software licenses listed above centrally and makes them available free of charge to students and staff, directly associated with the university.

2. Usage

This software is only available to staff employed by the university, as well as its students. Hospitals and associated institutions are expressly excluded. The software may only be used for teaching and research at the university. The use of the software for commercial purposes is expressly excluded.

3. Liability

The VUB acts purely as a central financier and distributor of these products. In no way can it be held liable for damage suffered as a result of their use.

4. Period

Campus licenses are concluded with the respective suppliers for the duration of 1 year. The VUB reserves the right to remove any license from the portfolio after the end of the year.

5. Updates

Updates, when available, are provided on the respective websites of the suppliers.

6. Ban on reverse engineering

It is forbidden to decompile the software for any reason whatsoever.

7. Distribution

The user agrees to ensure that the software is not made accessible to users other than students and staff directly associated with the university. Distribution or resale of the software is not permitted, both within and outside the university. Only staff members who are responsible for installing software within their service or faculty may perform multiple installations of the software (eg: multipacks SPSS).

8. This user agreement is supplementary to the conditions that the respective suppliers impose upon the use/installation of their software.